Záruka

K uznání záruky je nutné doložit fakturu reklamované věci, která nesmí být starší 24 měsíců. V případě stroje i řádně vyplněnou servisní knížku s garančními prohlídkami.

 • Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží specifikované ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží a nevztahuje se na životnost nebo opotřebení prodávaného zboží. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení, je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od data prodeje.
 • V opačném případě nemusí být reklamace uznána z důvodu nevhodného nebo nepřiměřeného zacházení, nesprávného použití či neodborné manipulace.
 • Při řešení záruky poskytované dodavatelem se postupuje dle ustanovení §619 až 627 občanského zákoníku. Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných parametrů. Při neodstranitelné vadě, opakující se vadě či při větším výskytu vad, které brání v řádném užívání věci má odběratel právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené částky.
 • Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným použitím, neodbornou montáží, neoprávněnou demontáží, nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, fyzickým poškozením, použitím jiných kapalin než dodavatelem doporučených. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku.
 • Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží odběratelem. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy zboží převzal a nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen po skončení opravy zboží převzít.
 • V případě, kdy prodej zboží je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má odběratel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odběratel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v §53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení odběratele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní neopotřebované zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly odběrateli dodány.
 • Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží odběrateli odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady a vrácení zboží nese odběratel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží odběratelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku s odběratelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§49, §517 odst. 1, §597, §623, §679).

Naše firma neposkytuje záruku a nezaručuje žádnou náhradu:

 • Při havárii či poškození stroje, při neodborném zacházení, při nedodržení podmínek uvedených v ,,Uživatelském manuálu“ a při nedodržení záběhových podmínek.
 • Pokud se stroj používá pro soutěže, závody a sportovní motoristické propagační podniky, nebo provozuje-li se motocykl v půjčovně.
 • Po závadách, které nebyla neprodleně ohlášeny autorizovanému dealerovi.
 • Pokud nebyly periodické prohlídky a seřizování strojů provedeny autorizovaným dealerem.
 • Při překročení výrobcem daných servisních intervalů. Tyto intervaly jsou uvedeny v ,,Záručním listě“.
 • Při poškození laku, nebo při korozi, souvisejícím s vnějším působením, jako např. soli, štěrku, průmyslových zplodin a jiných vlivů životního prostředí, jakož i nevhodným čištěním nevhodnými čistícími prostředky.
 • Za oleje, maziva a čistící materiál.
 • Za způsobené nedostatky, jakož přímé a nepřímé náklady, jako jsou: ztráty výdělku nebo ušlého zisku, náklady za transport a náklady za přenocování.
 • Při předčasném opotřebení dílů, jako jsou všechny pryžové díly, zapalovací svíčky, těsnění, žárovky, vodiče, lanka a bowdeny, pojistky, pneumatiky, duše, brzdové destičky a pakny, brzdové kotouče, akumulátory a spojkové lamely, řetězy a řetězová kola, výplet kol, filtry, kapaliny, hadice, ventilové podložky, gufera, čepy, tlumiče a silenbloky a další díly, které vyžadují pravidelný servis a případné seřizování.
 • Na pneumatiky a duše.

Záruka se dále nevztahuje na části vykazující nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užívání výrobku – dotahování šroubů a matic, seřízení, napnutí a promazání článkového řetězu, čištění karburátoru a vzduchového filtru, seřízení vůle ovládacích prvků, apod.
Z důvodu provedení záručního servisu je nutno ATV/MINIBIKE dopravit ihned po zjištění závady do smluvního servisu na vlastní náklady majitele. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí do servisu. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním dodavatelem, bude vyřízena nejpozději do 60 kalendářních dnů od jejího doručení.
Po dobu záruky používejte výhradně plně syntetický olej AGIP. V případě použití jiného typu oleje neneseme žádnou odpovědnost.
Baterii před prvním použitím zformátujte plným nabitím a vybitím (proveďte alespoň 3x ). Gelové baterie je nutné dobít každý měsíc impulsní nabíječkou.
Jelikož se jedná o stroje, které jsou vhodné i pro jízdu v mírném terénu, záruka se vztahuje pouze na vady výroby motoru a rámu a do ujetí maximálně celkem 5000km.